LV | RU

Personāla vadības speciālistu kursi – 29. jūlijā

Personāla vadītājam ir ļoti nozīmīga loma uzņēmuma darbībā. Tas ir amats, kurā nepieciešama prognozēšanas māksla, spēja paredzēt, kā attiecīgais pretendents vēlāk varētu rīkoties un strādāt reālajā darba vidē – vai potenciālais darbinieks atbilst uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem, kritērijiem un spēs izrādīt iniciatīvu.

 

Darbiniekam, kurš atbild par personāla atlasi uzņēmumā, jāzina ne tikai konkrētajam amatam atbilstošās prasmes un īpašības, bet arī jāprot tās “mērīt”. Jāsaprot, ka atlases procesa mērķis nav izteikt spriedumu par pretendenta vispārīgām spējām, rakstura iezīmēm vai individuālām dotībām, bet gan novērtēt piemērotību noteiktai vakancei organizācijā.

 

Izmantojiet iespēju par personāla atlasi un citām nozīmīgām personāla vadības funkcijām uzzināt no profesionāliem pasniedzējiem, kuri labprāt dalīsies praktiskajā pieredzē!

 

Mācību centrs Hansa Training piedāvā Personāla vadības speciālistu kursus, kas sastāv no četrām daļām – personāla vadība, personāllietvedība, lietišķā komunikācija, darba tiesiskās attiecības un notiks no 29.07.2024. – 23.09.2024. tiešsaistē.

 

Mērķauditorija: biroja vadītāji, topošie personāla vadības, atlases vai apmācību speciālisti, uzņēmumu un nodaļu vadītāji.

 

Mērķis: sniegt padziļinātu ieskatu galvenajās personāla vadības funkcijās, kā arī veidot izpratni par personāla atlasi, vadību un plānošanu. Sniegt praktiskas iemaņas personāla atlases, vērtēšanas un attīstības jautājumu risināšanā.

 

Kursa laikā tiks skatītas arī tēmas par lietvedības normu, darba tiesisko attiecību un lietišķās komunikācijas nozīmi personāla vadības speciālista ikdienas darbā.

 

PROGRAMMA

1. Personāla vadība
Personāla vadības būtība un tās funkciju nodrošināšana
Personāla vadības aktualitātes
Pārmaiņu vadība uzņēmumā
Personāla plānošana
Amatu analīze un apraksti
Personāla atlase
Darba interviju veidi un sarunu vadīšanas metodes
Atlases noslēgums un atgriezeniskā saite
“Paldies” kultūra
Exit intervija
Jauno darbinieku integrēšana uzņēmumā
Komandas veidošana
Iekšējā komunikācija
Efektīva darbinieku apmācība un attīstības plānošana
Darbinieku novērtēšana
Personāla atalgojuma principi un motivēšana.

 

2. Personāllietvedība
Personāla lietvedības dokumentu noformēšanas pamatprincipi
Normatīvie akti, kas regulē personāla lietvedību
Ieskats mūsdienu personāla lietvedības attīstības tendencēs
Personāla atlases dokumentu paraugi
Darba tiesisko attiecību nodibināšanas būtiskākie dokumenti
Darbinieku karjeras gaitas dokumentēšana
Dokumenti darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumos
Citu personāla vadības procesu dokumentēšana (akti, apbalvojumu piešķiršana, atvaļinājumu grafiks, iekšējie normatīvie akti u.c.)
Lietišķais stils dokumentos.

 

3. Darba tiesiskās attiecības
Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums, piemēri
Darba tiesisko attiecību uzsākšanas praktiskās problēmas un ieteikumi
Darba līguma pareiza un precīza noformēšana – praktiskā pieredze un biežāk konstatētie trūkumi darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un darba strīdos
Darbinieka tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi, noilgumi šajā sakarā
Darba devēja tiesības, pienākumi, atbildība, sekas, tiesvedības jautājumi, noilgumi šajā sakarā
Darba laiks, pamatregulējums, darba laika organizāciju veidi, to katra praktiska pielietošana un problēmas, virsstundas, nakts darbs, darbs svētku dienās
Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, praktiski piemēri un problemātika
Darba samaksas un izmaksas praktiskie aspekti, piemēri, problēmas
Darba tiesisko attiecību izbeigšanas praktisku situāciju analīze, piemēri, problemātika, tiesvedības termiņi, pierādīšanas pienākumi katrai pusei
Datu aizsardzības un apstrādes pamatprincipi darba tiesiskajās attiecībās
Nobeigumā īsa diskusija, atbildes uz jautājumiem, klātesošo dalīšanās pieredzē darba tiesībās.

 

4. Lietišķā komunikācija
Komunikācija ar personālu
Ķermeņa valoda – žesti, kustības
Runas kultūra
Vizuālais izskats – lietišķais apģērbs, aksesuāri
Pirmais kontakts ar potenciālo darbinieku. Sarunas uzbūve, jautājumu uzdošana
Jautājumi, to veidi. Mērķtiecīgu jautājumu uzdošana. Aktīvā klausīšanās
Konfliktsituāciju risināšana.

 

PASNIEDZĒJI

Eva Selga – vairāk nekā 20 gadu pieredze praktiskajā personāla vadībā vairākās bankās, IT uzņēmumā un ražošanā. Latvijas personāla vadīšanas asociācijas dibinātāja un valdes priekšsēdētāja. Latvijas Universitātes pasniedzēja, konsultants par vadības un personāla vadības jautājumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gundega Dambe – Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, vairāk nekā 20 gadu pieredze personāla vadībā, lektore RISEBA Personāla vadības maģistru studiju programmā, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, mag.paed. un mag.eng. Gundegai patīk mācīties un dalīties zināšanās.

 

 

 

 

 

 

 

Anita Rošāne – Mg. public. relat. un Mg. psych., profesionāla personāla psiholoģe, šobrīd specializējas amatu psiholoģijā (darba vide un darba attiecības). Iedvesmojoša un harizmātiska personība, kura savās nodarbībās spēj nodibināt individuālu kontaktu, noturēt nerimstošu interesi, kā arī atraktīvā veidā nodot zināšanas un iemaņas klausītājiem. Anita ir praktiķe, kuras pieredze balstīta uz profesionālu izglītību un nemitīgu pilnveidi. Ilggadīgā pieredze saistīta ar komunikācijas, lietisķās etiķetes, pašmotivācijas treniņu u.c. vadīšanu valsts un pašvalību projektos, tādos kā ESF realizētais projekts (pasūtītājs Nodarbinātības Valsts aģentūra), Nordea Biznesa skola, autorlekcijām Latvijas Zinātņu akadēmijā un privātprakses vadīšanu. 

 

 

 

 

KURSU NORISE: pirmdienās un trešdienās no 18.00 – 20.30 tiešsaistē.

 

 

KURSU CENA: 254,00 EUR 
Cenā iekļauts 2 mēnešu kurss (51 ak.st.) 17  nodarbības, mācību materiāli elektroniskā formātā, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

!!! Ja kursa dalībnieks savu dalību kursos atsauc piecas dienas pirms kursa sākuma datuma (ieskaitot), dalības maksa kursa dalībniekam  tiek atmaksāta, ieturot 50% kompensāciju.

Ja dalība kursos tiek atsaukta vēlāk nekā 5 dienas pirms kursa sākuma datuma, dalības maksa netiek atgriezta.

Ja neparedzētu apstākļu dēļ nevarat ņemt dalību kursos, tad Jūsu vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot e-pastā: info@hansatraining.lv

Ja dalībnieks nav piedalījies kursos, dalības maksa netiek atgriezta.

 

 

 

 

Papildinformācija: mob. tālr. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Atsauksmes

 • Paldies par tik zinošiem, pozitīviem, enerģiskiem pasniedzējiem! /Monta Sprede, Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle/
 • Ļoti labs kurss, kas ir pārdomāts ieskatam par personāla speciālista darba specifiku un zināšanām. Iesaku, ja nav bijusi saskarsme un zināšanas šajā tēmā, profesijā. /Evita/
 • Mūsu uzņēmumā ļoti noderēs praktiskie piemēri kā veiksmīgāk un pareizāk organizēt personālvadību. /Dana Bokiša, "Prike Latvija"/
 • Ļoti atsaucīgs kolektīvs un pasniedzēji. Patīkama, profesionāla atmosfēra un attieksme. Kursu saturs izsmeļošs un praksē pielietojams. /Linda Vintere/
 • Ļoti komplicēta un strukturēta informācija visa kursa garumā. Ieguvu ļoti daudz zināšanas. Lielisks pamats, uzsākot darbu personālvadības jomā. /Zanda Migliņa/
 • Patīkami apmeklēt kursus, kuros netika pasniegta sausa teorija, bet gan aizraujošā veidā tiek pasniegta Personāla vadība. Paldies par radīto vēlmi domāt un par sniegtajām zināšanām! /Mairita Bērziņa/
 • Ļoti interesanti kursi, kuros bija iespēja iegūt informāciju par personāla vadības un attīstīšanas iespējām, personāla vadību un darba tiesiskajām attiecībām. Zinoši un profesionāli pasniedzēji. /Kristīne Šterna/
 • Izcili pasniedzēji un atmosfēra kopumā! /Ilze Damroze/
 • Patika piemēri no dzīves - atraktivitāte. Ja ir vajadzība un interese, iesaku apmeklēt! /Vita Ūdre/
 • Kursi organizēti ļoti labi, neko nevajag uzlabot! Patika pasniedzēji, plašs informācijas klāsts, katra nodarbība sākās laikā, jauka attieksme.
 • Īpaši patika, ka kursu vadīšanā piedalās vairāki pasniedzēji, kuri katrs ir savas jomas speciālists. /Anna Berjoza/
 • Biju ļoti apmierināta ar kursiem, un ja nākamajās apmācībās piedalīsies esošās pasniedzējas, tad iesaku visiem nākamajiem studentiem apmeklēt šo mācību centru! Jo viņas ir super! /Kristīne Rūja/
 • Patika, ka ir dažādi pasniedzēji - eksperti savā nozarē, kā arī praktiskie darbi. Kursi tika pasniegti saprotami un detalizēti, viegli orientēties. /Juliāna Sulojeva/
 • Ļoti interesanta mācību programma. Pasniedzēji augstākajā limenī. Noteikti iesaku šādu apmācības metodi! /Kristīne Zaldeniece/
 • Ļoti pozitīva gaisotne. Pasniedzēji atvērti diskusijām un pieredzes apmaiņai. /Madara Bente/
 • Kursi sniedz labu priekšstatu par personāla vadības speciālista darba pienākumiem un specifiku. Ar praktisko nodarbību palīdzību ir iespēja izzināt savu atbilstību šai specialitātei. /Inga Leimane/
 • Pasniedzējas deva labus piemērus iz dzīves, kas palīdzēja labi izprast personāla vadības būtību. /Jānis Krumpāns/
 • Ļoti prasmīgi pasniedzēji ar interesantu, noderīgu pieredzi. Pladies! /Ilze Vanuška/
 • Kopumā bija ļoti interesanti un viegli uztverami, daudz praktisku nodarbību, darbs komandā.
 • Patika, ka kursus vada praktiķi, kas arī savā dzīvē dara to, par ko stāsta, ka ir piemēri no reālās dzīves. /Agnese Jākobsone/
 • Lieliska iespēja uzzināt ko jaunu, papildināt savas zināšanas un gūt vērtīgu informāciju sev interesējošos jautājumos. /Līga Cinderberga/
 • Komplicēta informācija īsā laika sprīdī. Ir iedotas vadlīnijas pēc kurām pašam ir iespēja meklēt papildus informāciju un pielietot praksē.
 • Paldies par sniegtajām daudzpusīgajām zināšanām, kompetentiem un atsaucīgiem pasniedzējiem! /Baiba Girvaite/
 • Ļoti plašs un profesionāls ieskats personāla vadības procesos. Patīkami, zinoši pasniedzēji. Iesaku! /Līva Brikmane/
 • Kursos iegūtas zināšanas un informācija, kas pielietojama ikdienas darbā. Kursu vadītāji lika domāt un darboties līdzi. Vērtīgi pavadītas pēcpusdienas! /Dace Rateniece/
 • Esmu tiešām gandarīta par šiem kursiem. Ieguvu zināšanas, ko ikdienas rutīnā pat nezināju. Labprāt mācītos tālāk. /Inga Kiuškina/
 • Ļoti forši, patīkami un jauki pasniedzēji! Tiešām uzzināju daudz par personāla vadību. Viela tika pasniegta no dažādām pusēm, tika apskatīti dažādi aspekti. Ļoti noderīgs kurss, paldies. /Nika Gukasjana/
 • Zinoši pasniedzēji ar lielu personisko pieredzi. Praktiski padomi no pieredzes. Laba atmosfēra. Iespēja diskutēt. /Linda Zīverte/
 • Ļoti labi kursi! Iespēja gūt skatu no malas! Lieliski pasniedzēji! /Ilona Kronberga/
 • Kursi bija ļoti noderīgi, teorētiskās zināšanas papildināja pasniedzēju dalīšanās pieredzē un piemēri no savas prakses. Iesaku šos kursus arī citiem. /Olga Ivanova/
 • Interesanti un noderīgi kursi ne tikai topošajiem/esošajiem personāla vadības speciālistiem, bet arī jebkuram darbiniekam, lai pārstāvētu savas intereses, izprastu labāk interviju procesu un darbinieku atlasi. Var uzzināt nodarīgas nianses likumdošanā. /Anda Zandberga/
 • Liels paldies! Esmu ļoti apmierināta. Noteikti ieteikšu tālāk. Lielisks serviss. Viss vienmēr laicīgi, ar rūpību un personisku pieeju. /Viktorija/
 • Kursi bija ļoti noderīgi, izsmeļoši, visaptveroši, pasniedzējas zinošas un ļoti atsaucīgas. Mācību centra servisa sniegums bija ļoti profesionāls. Liels paldies! /Santa Brauča/

Aizvērt

Pieteikuma anketa