LV | RU

Personāla vadības speciālistu kursi – 13. decembrī

Personals_bg2_pamataPersonāla vadītājam ir ļoti nozīmīga loma uzņēmuma darbībā. Tas ir amats, kurā nepieciešama prognozēšanas māksla, spēja paredzēt, kā attiecīgais pretendents vēlāk varētu rīkoties un strādāt reālajā darba vidē – vai potenciālais darbinieks atbilst uzņēmuma izvirzītajiem mērķiem, kritērijiem un spēs izrādīt iniciatīvu.

 

Darbiniekam, kurš atbild par personāla atlasi uzņēmumā, jāzina ne tikai konkrētajam amatam atbilstošās prasmes un īpašības, bet arī jāprot tās “mērīt”. Jāsaprot, ka atlases procesa mērķis nav izteikt spriedumu par pretendenta vispārīgām spējām, rakstura iezīmēm vai individuālām dotībām, bet gan novērtēt piemērotību noteiktai vakancei organizācijā.

 

Izmantojiet iespēju par personāla atlasi un citām nozīmīgām personāla vadības funkcijām uzzināt no profesionāliem pasniedzējiem, kuri labprāt dalīsies praktiskajā pieredzē!

 

Mācību centrs Hansa Training aicina apmeklēt Personāla vadības speciālistu kursus, kas sastāv no četrām daļām – personāla vadība, personāllietvedība, lietišķā komunikācija un darba tiesiskās attiecības un notiks no 13.12.2017. – 14.02.2018. mācību centra telpās Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

Mērķauditorija: biroja vadītāji, esošie un perspektīvie personāla vadības, atlases vai apmācību speciālisti, uzņēmumu un nodaļu vadītāji.

 

Mērķis: sniegt padziļinātu ieskatu galvenajās personāla vadības funkcijās, kā arī veidot izpratni par personāla atlasi, vadību un plānošanu. Sniegt praktiskas iemaņas personāla atlases, vērtēšanas un attīstības jautājumu risināšanā.

 

Kursa laikā tiks skatītas arī tēmas par lietvedības normu, darba tiesisko attiecību un lietišķās komunikācijas nozīmi personāla vadības speciālista ikdienas darbā.

 

PROGRAMMA

1. Personāla vadība
Personāla vadības būtība un tās funkciju nodrošināšana
Personāla vadības aktualitātes
Pārmaiņu vadība uzņēmumā
Personāla plānošana
Amatu analīze un apraksti
Personāla atlase
Darba interviju veidi un sarunu vadīšanas metodes
Atlases noslēgums un atgriezeniskā saite
“Paldies” kultūra
Exit intervija
Jauno darbinieku integrēšana uzņēmumā
Komandas veidošana
Iekšējā komunikācija
Efektīva darbinieku apmācība un attīstības plānošana
Darbinieku novērtēšana
Personāla atalgojuma principi un motivēšana.

 

2. Personāllietvedība
Lietvedības jēdziens un tiesiskā bāze
Personāldokumenti
Iesniegums, Dzīves un darba gājums (CV), Autobiogrāfija, Raksturojums
Pilnvara
Dokumentu noformēšana un prasību līmeņi
Dokumentu glabāšanas termiņi.

 

3. Darba tiesiskās attiecības
Darba tiesisko attiecību vispārējie principi
Darba līgums, tā vispārīgie noteikumi, forma un ietveramās ziņas
Darbinieka pienākumi, tiesības un atbildība
Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Darbinieka un darba devēja uzteikums. Priekšrocības turpināt darbu. Darba devēja pienākumi. Darbinieku aizsardzība, izbeidzot tiesiskās attiecības
Darba laiks. Normāls un nepilnais darba laiks. Virsstundu darbs. Darba laika organizācija. Atpūtas laiks. Atvaļinājumi
Fizisko personu datu aizsardzība.

 

4. Lietišķā komunikācija
Komunikācija ar personālu
Ķermeņa valoda – žesti, kustības
Runas kultūra
Vizuālais izskats – lietišķais apģērbs, aksesuāri
Pirmais kontakts ar potenciālo darbinieku. Sarunas uzbūve, jautājumu uzdošana
Jautājumi, to veidi. Mērķtiecīgu jautājumu uzdošana. Aktīvā klausīšanās
Konfliktsituāciju risināšana.

 

PASNIEDZĒJI

Dace MeijereDace Meiere – Nordea bankas Latvijā Personāla atlases un attīstības speciāliste/Personāla vadības partnere. Bijusi AS “Reģionālā attīstības banka” Darbinieku attīstības projektu vadītāja, SIA Lattelecom BPO Personāla projektu vadītāja un SIA Lattelecom Akadēmijas trenere. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar personāla atlases, vadības un apmācību jomu Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālē un AS Latvijas Krājbanka. Dacei ir pasniedzējas un apmācību treneres darba pieredze Grāmatvedības un finanšu koledžā, SIA Buts, Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī ievērojama pieredze psihologa konsultāciju sniegšanā gan individuāli, gan organizācijās. Pasniedzējai ir Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (LU). Izglītību papildinājusi dažādos kursos personāla atlases un vadības jomā. Dace ir sertificēta Eneagrammu Meistare un Aromterapijas speciāliste. Dacei patīk nodarboties ar jogu un piedalīties dažādu attīstības un sociālo projektu realizēšanā, lai veidotu dzīvi labāku un iedvesmotu līdzcilvēkus būt veiksmīgākiem un laimīgākiem.

 

 

Daina VerečinskaDaina Verečinska – ieguvusi Profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā ”Turība”. Regulāri pilnveido savas zināšanas un prasmes, apmeklējot seminārus lietvedības un personāla vadības jomā. Strādājusi par vecāko lietvedi, bet pašlaik – par personāla speciālisti Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Enerģiska pasniedzēja ar 9 gadu pieredzi lietvedībā palīdzēs apgūt pat vissarežģītākās tēmas un ieinteresēs ikvienu klausītāju.

 

 

 

 

 

Dace_JakimovaDace Jakimova - guvusi ievērojamu praktisko pieredzi, strādājot Valsts darba inspekcijā un Pilsonības un imigrācijas departamentā, kā arī Inspecta Prevention darba aizsardzības daļā, ieņemot vadošā eksperta/projektu direktora amatu.
Šobrīd Dace darbojas kā mācību centru “LatConsul” un “Hansa Training” lektore.
Ieguvusi profesionālo maģistra grādu darba aizsardzībā, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnēs Latvijas Policijas akadēmijā.
Dace nemitīgi pilnveido sevi profesionālajā jomā, apmeklējot dažādus ar darba aizsardzību saistītus apmācību kursus: “Auditoru/Vadošo auditoru kurss “Darba drošības un arodveselības standarts OSHAS 18001:2007, (IRCA)””, organizētāji “Bureau Veritas Ukraine”, dažādus Valsts darba inspekcijas, RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūta un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotos kursus par nozīmīgām aktualitātēm darba aizsardzībā. Enerģiska, pozitīva, vienmēr smaidoša, ar milzīgu pieredzi un gudrību apveltīta lektore, kompetenta darba aizsardzības eksperte.

 

 

milevica1Inga Milēviča – lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi. Docente, filoloģijas doktora grāda pretendente. Vairāk nekā 80 publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā un Japānā. Sarakstījusi monogrāfiju par Holivudas mākslas filmu nosaukumu tulkošanas problēmām. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.

 

 

 

 

KURSU NORISE: pirmdienās un trešdienās no 18.00 – 20.30 Hansa Training mācību centrā Kr. Valdemāra 4, Rīgā.

 

 

KURSU CENA: 254,00 EUR.
Cenā iekļauts 2 mēnešu kurss (58 akadēmiskās stundas) 16 praktiskās nodarbības, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība, kafijas un augļu pauzes. Individuāla pieeja katram kursa dalībniekam saņemot atbildes uz interesējošiem jautājumiem gan kursa laikā, gan pēc mācību programmas apgūšanas.

 

IZDEVĪGI!

Izvēloties komplektu Personāla vadības speciālistu kursi + Angļu valodas intensīvais kurss = 531,00 EUR vietā tikai 445,00 EUR!*

 

Izvēloties komplektu Personāla vadības speciālistu kursi + Praktiskais seminārs “Saredzi! Kā izmantot socioniku, lai izprastu sevi, kolēģus un klientus”  = 352,00 EUR vietā tikai 322,00 EUR!*

 

 

 *Komplekta summa nesummējas ar citām akcijām/atlaidēm!

 

 

 

Papildinformācija: tālr. 66100630, mob. 20844488 vai e-pasts: info@hansatraining.lv

Atsauksmes

 • Paldies par tik zinošiem, pozitīviem, enerģiskiem pasniedzējiem! /Monta Sprede, Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiāle/
 • Ļoti patika atmosfēra un attieksme. /Irita Dambīte/
 • Mūsu uzņēmumā ļoti noderēs praktiskie piemēri kā veiksmīgāk un pareizāk organizēt personālvadību. /Dana Bokiša, "Prike Latvija"/
 • Ļoti atsaucīgs kolektīvs un pasniedzēji. Patīkama, profesionāla atmosfēra un attieksme. Kursu saturs izsmeļošs un praksē pielietojams. /Linda Vintere/
 • Ļoti komplicēta un strukturēta informācija visa kursa garumā. Ieguvu ļoti daudz zināšanas. Lielisks pamats, uzsākot darbu personālvadības jomā. /Zanda Migliņa/
 • Patīkami apmeklēt kursus, kuros netika pasniegta sausa teorija, bet gan aizraujošā veidā tiek pasniegta Personāla vadība. Paldies par radīto vēlmi domāt un par sniegtajām zināšanām! /Mairita Bērziņa/
 • Ļoti interesanti kursi, kuros bija iespēja iegūt informāciju par personāla vadības un attīstīšanas iespējām, personāla vadību un darba tiesiskajām attiecībām. Zinoši un profesionāli pasniedzēji. /Kristīne Šterna/
 • Izcili pasniedzēji un atmosfēra kopumā! /Ilze Damroze/
 • Patika piemēri no dzīves - atraktivitāte. Ja ir vajadzība un interese, iesaku apmeklēt! /Vita Ūdre/
 • Kursi organizēti ļoti labi, neko nevajag uzlabot! Patika pasniedzēji, plašs informācijas klāsts, katra nodarbība sākās laikā, jauka attieksme.
 • Īpaši patika, ka kursu vadīšanā piedalās vairāki pasniedzēji, kuri katrs ir savas jomas speciālists. /Anna Berjoza/
 • Biju ļoti apmierināta ar kursiem, un ja nākamajās apmācībās piedalīsies esošās pasniedzējas, tad iesaku visiem nākamajiem studentiem apmeklēt šo mācību centru! Jo viņas ir super! /Kristīne Rūja/
 • Patika, ka ir dažādi pasniedzēji - eksperti savā nozarē, kā arī praktiskie darbi. Kursi tika pasniegti saprotami un detalizēti, viegli orientēties. /Juliāna Sulojeva/
 • Ļoti interesanta mācību programma. Pasniedzēji augstākajā limenī. Noteikti iesaku šādu apmācības metodi! /Kristīne Zaldeniece/
 • Ļoti pozitīva gaisotne. Pasniedzēji atvērti diskusijām un pieredzes apmaiņai. /Madara Bente/
 • Kursi sniedz labu priekšstatu par personāla vadības speciālista darba pienākumiem un specifiku. Ar praktisko nodarbību palīdzību ir iespēja izzināt savu atbilstību šai specialitātei. /Inga Leimane/
 • Pasniedzējas deva labus piemērus iz dzīves, kas palīdzēja labi izprast personāla vadības būtību. /Jānis Krumpāns/
 • Ļoti prasmīgi pasniedzēji ar interesantu, noderīgu pieredzi. Pladies! /Ilze Vanuška/

Aizvērt

Pieteikuma anketa
captcha